arrow-downburgerchev-downclosedepartmentdownloadglobeloaderlocationloginsearchuser facebooklinkedintwitterxingyoutube atbechczdeesfrgbhuieitnlplsk

Status quo: udržateľnosť v B2B obstarávaní

Nová štúdia sa zaoberá súčasným stavom udržateľného obstarávania a zodpovedných dodávateľských reťazcov.

Nová štúdia za zaoberá súčasným stavom udržateľného obstarávania a zodpovedných dodávateľských reťazcov

Téma udržateľnosti v oblasti obstarávania je pre podniky dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Dokazuje to nová štúdia s názvom Udržateľné obstarávanie a zodpovedné dodávateľské reťazce v roku 2023, ktorú vykonal inštitút pre udržateľnosť a digitalizáciu JARO v spolupráci s CBS International Business School a B2B obstarávacou platformou Unite. 65 percent opýtaných považuje danú tému za veľmi dôležitú, pričom v referenčnej štúdii v roku 2020 to bolo len 54 percent.

„Štúdia bola teraz vykonaná druhý raz, aby sme sa dozvedeli viac o úlohe nákupu pri presadzovaní cieľov udržateľnosti. Aktívna účasť a veľký záujem dokazujú význam tejto témy ako nikdy predtým,“ vysvetľuje predsedníčka predstavenstva inštitútu JARO Yvonne Jamalová. „Najnovšie výsledky štúdie však poukazujú aj na to, že obstarávanie sa momentálne nachádza v napäťovom poli plnom krokov dopredu i dozadu. Rozhodnúť sa pre ciele a stratégie je len začiatok, ale až keď budú princípy udržateľnosti prítomné v nákupných procesoch, budeme môcť hodnoverne vyhlásiť, že sa správame udržateľne a sme schopní presadzovať zmeny.“

Rozpor medzi potrebou udržateľného správania a samotným správaním

Udržateľnosť je pre mnohé podniky a organizácie ešte stále veľmi abstraktnou témou. Pre zodpovedných je ťažké presadiť potrebné komplexné zmeny. Približne jedna tretina účastníkov štúdie zaviedla stratégiu udržateľnosti obstarávania alebo na nej začala pracovať. Podobný výsledok bol dosiahnutý pri zaškoľovaní vlastných zamestnancov. No len 12 percent z nich uplatňuje kritéria udržateľnosti pri výbere dodávateľov. A len okolo 6 percent školí dodávateľov, pričom spolupráca a prenos know-how sú kľúčovými faktormi úspechu pri presadzovaní udržateľnej stratégie obstarávania. Platí, že manažéri, pracovníci nákupných oddelení a dodávatelia by mali hľadať spoločné riešenia založené na dôkladnom preskúmaní vlastnej východiskovej pozície a analýze významnosti.

Nákupné rozhodnutia musia byť udržateľnejšie

Aj pri nákupných rozhodnutiach je veľká diskrepancia medzi snahami o udržateľné správanie a jeho skutočnou implementáciou v obstarávaní. Tak sa dôležité rozhodovacie kritériá ako hodnotenie rizika, udržateľné správanie u dodávateľov a sledovanie životného cyklu nedostali medzi priority. Tradičné kritériá ako kvalita, dodacia doba alebo kúpna cena sa v súčasnosti považujú za dôležitejšie v dôsledku ad hoc výziev spôsobených permakrízou. To je však krátkozraké.

„Silná dodávateľská sieť sa v budúcnosti nezaobíde bez udržateľného správania. Tým sa zmení aj úloha nákupných oddelení. Nejde len o náklady, ale najmä o investíciu do budúcnosti, lebo udržateľné správanie z dlhodobého hľadiska prinesie zisky. Skupiny tovarov a manažment dodávateľov budú v budúcnosti dvomi dôležitými témami“, dopĺňa Prof. Dr. habil. Lisa Fröhlichová, profesorka manažmentu strategického obstarávania na CBS International Business School. „Znamená to, že nákupné oddelenia musia prevziať viac zodpovednosti a budovať znalosti, ďalej overovať stratégie a kriticky ich hodnotiť. Strategická spolupráca bude nutná. Ide o to, vybudovať globálne dodávateľské siete a obmedziť priame kontaktovanie dodávateľov.“

Prepájaniu dodávateľských reťazcov sa nevenuje dostatočná pozornosť

Pokiaľ ide o relevantné informácie od dodávateľov, znovu sa ukazuje diskrepancia medzi zámerom a samotným správaním. Podniky a organizácie sú podľa vlastných slov čoraz odhodlanejšie, udržateľné správanie odmeňovať aj finančne. 44 percent opýtaných by zaplatilo vyššiu cenu za pracovníkov, ktorí sa správajú zodpovedne v zmysle sociálnych a environmentálnych kritérií. Ďalších 35 percent by tak urobilo sčasti. Je to pozitívna výpoveď, keďže sa ukazuje, že sa už cení udržateľné správanie. Avšak neodráža sa to adekvátne v reálnom živote, azda len pri relevantnosti informácií o dodávateľoch pre uskutočnenie nákupných rozhodnutí. Nákupcovia dnes prihliadajú skôr na hospodárske údaje dodávateľov (40 percent) ako na environmentálne údaje (23 percent) alebo zoznam subdodávateľov (12 percent), aby boli dodržané princípy udržateľnosti v celom dodávateľskom reťazci. V porovnaní s prieskumom z roku 2020 zvažovanie subdodávateľov stratilo na význame až o 27 percentuálnych bodov. Tento vývoj možno spochybniť, lebo ešte stále nie je známa pridaná hodnota transparentných dodávateľských reťazcov.

Očakávania zákazníkov vytvárajú tlak na udržateľné správanie

Znamená to ešte veľa práce pre podniky, lebo trh očakáva viac zodpovednosti. Požiadavky zákazníkov sú dnes vďaka 82 percentám najsilnejším faktorom pre udržateľné konanie. Za nimi nasleduje vnútorná motivácia (81 percent), jasné pracovné inštrukcie (77 percent) alebo právne predpisy (75 percent). Ich presadenie si však ešte vyžaduje podporu. Preto bolo pre strategické obstarávanie, okrem iného, stanovené hodnotenie rizík a tomu zodpovedajúci nákupný rámec. Tak môžu byť pracovníci operatívneho obstarávania podporovaní v tom, aby presadzovali na prvý pohľad abstraktné koncepty udržateľnosti prakticky vo svojich procesoch, napríklad pomocou nových vzdelávacích kurzov. Rovnako potrebujú analytické usmernenia, ktoré pomáhajú chápať hodnotu udržateľnosti v každodennej nákupnej praxi.

„Veľké kroky robíme len spoločne, lebo udržateľnosť je jednoznačne aj témou spájania nákupcov a dodávateľov. Len keď podniky dobre poznajú svojich dodávateľov, môžu minimalizovať riziká a prevziať zodpovednosť. Je potrebná predovšetkým transparentnosť v prepájaní dodávateľských reťazcov, údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti, ako aj pripravenosť nákupcov intenzívnejšie zahrňovať tieto informácie do svojich rozhodnutí,“ vysvetľuje produktová manažérka spoločnosti Unite pre udržateľnosť Eva Winklerová.

Kompletné výsledky štúdie s odporúčaniami pre udržateľné obstarávanie je možné stiahnuť pod týmto prepojením: Nová štúdia o udržateľnom obstarávaní | Unite

Metodika

Štúdia s názvom Udržateľné obstarávanie a zodpovedné dodávateľské reťazce bola realizovaná anonymne online od 14. októbra do 23. decembra 2022. Výskum bol primárne zameraný na osoby, ktoré pracujú v podnikoch a organizáciách ako nákupcovia. Zúčastnilo sa ho 291 osôb. 71 percent účastníkov pochádzalo z nemecky hovoriaceho regiónu (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko), zvyšných 29 percent účastníkov bolo z iných krajín, najmä z Talianska, Španielska a Francúzska). Vybrané výsledky štúdie boli porovnané s prvou referenčnou štúdiou z roku 2020.

O Inštitúte pre udržateľnosť a digitalizáciu JARO

Inštitút pre udržateľnosť a digitalizáciu JARO chce umocniť pozíciu udržateľných nákupných procesov a zodpovedných dodávateľských reťazcov v hospodárskych a správnych organizáciach. Chce ich motivovať a inšpirovať k integrácii udržateľnosti do obchodných modelov a procesov, ktoré používajú. JARO sa zameriava hlavne na prenos teoretických poznatkov do praxe. Sprostredkúva dôležité know-how a skúsenosti v pestrej ponuke rôznych formátov, napr. prednášky, workshopy a publikácie, alebo aj vlastný modulárny e-learningový program a vlastné podcasty. Ďalším aspektom je proaktívne prepájanie zainteresovaných strán a ich spolupráca na presadzovaní 17 cieľov udržateľnosti OSN (Agendy 2030). Neziskové združenie so sídlom v Berlíne bolo založené v roku 2018 a stará sa o sieť členov, ktorí sa aktívne zasadzujú za tému udržateľného hospodárstva..

O CBS International Business School

Vybrať si tú správnu univerzitu pre štúdium je rozhodnutie, ktoré významne ovplyvňuje životnú cestu. Do popredia svojej činnosti to stavia jedna z renomovaných súkromných univerzít aplikovaných vied v Nemecku CBS International Business School so svojím mottom Creating tomorrow. Na tejto univerzite študuje okolo 1.900 mladých ľudí vyše 75 národností, ktorí sú súčasťou celosvetovej partnerskej siete pozostávajúcej zo 120 univerzít a viacerých veľkých spoločností. CBS bola založená v roku 1993. Jej portfólio tvoria bakalárske a magisterské študijné programy v nemeckom a anglickom jazyku. Zameriava sa na manažment v študijných programoch na plný alebo čiastočný úväzok. CBS International Business School GmbH patrí do skupiny Klett, ktorá sídli v Stuttgarte. Vďaka svojim 67 firmám v 15 krajinách je skupina Klett jednou z popredných vzdelávacích spoločností v Európe.

O Unite

Unite spája podnikateľské subjekty pre udržateľné hospodárstvo. Platforma pre elektronické obstarávanie s integrovaným B2B trhoviskom Mercateo uľahčuje súkromným aj verejným organizáciám vyhľadávanie a nakupovanie. Platforma Unite spája kupujúcich a predávajúcich pre výhody na oboch stranách a podporuje spravodlivú hospodársku súťaž a dôveryhodné partnerstvá. So svojou škálovateľnou infraštruktúrou podporuje silné obchodné vzťahy, stabilné procesy a odolné dodávateľské reťazce. Unite transformuje digitálny obchod pre súkromné a verejné organizácie, posilňuje regionálne hospodárstvo a vytvára pridanú hodnotu, z ktorej majú výhody všetci. V roku 2022 sa Unite stala prvou platformou, ktorá získala akreditáciu Fair Tax Mark za zodpovedné daňové správanie. Sídlo spoločnosti je v Lipsku. Unite pôsobí v 14 európskych krajinách. Má vyše 700 zamestnancov, ktorí pracujú v kanceláriách spoločnosti i na diaľku. V roku 2022 dosiahla spoločnosť príjmy vo výške 447,7 milióna eur. Viac informácií nájdete na stránke unite.eu.

Screenshot tlačovej správy

Stiahnuť tlačovú správu

Stiahnuť obrázok Fotoštúdia

Stiahnuť obrázok Fotoštúdia

Stiahnuť obrázok Zavedenie udržateľného obstarávania

Stiahnuť obrázok Zavedenie udržateľného obstarávania

Stiahnuť obrázok Nákupné rozhodnutie

Stiahnuť obrázok Nákupné rozhodnutie

Stiahnuť obrázok Motivácia

Stiahnuť obrázok Motivácia

Stiahnuť obrázok Informácie o udržateľnosti

Stiahnuť obrázok Informácie o udržateľnosti

Mikrofón

Máte otázky?

Kontaktujte nás